Τομείς Μεταφράσεων

special_translations11. ΙΑΤΡΙΚΑ- Ιστορικά ασθενών, ιατρικές εκθέσεις και γνωματεύσεις, αποδείξεις νοσηλείας, επιστημονικά άρθρα, προετοιμασία για νοσηλεία στο εξωτερικό κλπ.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ- Τεχνικές περιγραφές και οδηγίες χρήσης, εγχειρίδια οικιακών συσκευών, δομικών μηχανών, βιομηχανικών μηχανημάτων κλπ.

3. ΝΟΜΙΚΑ– Συμβόλαια, εταιρικά καταστατικά, δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, πληρεξούσια.

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – Πιστοποιητικά γάμου, γέννησης, θανάτου, συντάξεων, εκτελωνισμού, άδειες οδήγησης, βεβαιώσεις στρατολογίας, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας κλπ.

5. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ– Μελέτες εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων, μελέτες αιολικών πάρκων, μελέτες εγκαταστάσεων γεωθερμίας, μελέτες ανακύκλωσης απορριμμάτων, καύσης απορριμμάτων, υγειονομικής ταφής κλπ.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Οικονομικές μελέτες, αναλύσεις και ισολογισμοί

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Οικοδομικές μελέτες, τεχνικές περιγραφές κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μελέτες επαγγελματικών χώρων, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχετεύσεων κλπ.

special_translations2

8. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ –  Εξειδικευμένες μεταφράσεις προσαρμοσμένες στην κουλτούρα του κοινού που απευθύνεστε, με σκοπό την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών

Η ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια του γραφείου, κυρία Δήμητρα Ρουσβανίδου, είναι μέλος του Σώματος Επίλεκτων Μεταφραστών & Διερμηνέων και του Γερμανο-Ελληνικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλος του Σώματος Επίλεκτων Μεταφραστών και Διερμηνέων και Κρατικά αναγνωρισμένη μεταφράστρια στο Βερολίνο.