Έγγραφα Συνταξιοδότησης & Δικαιολογητικά


Προσφέρουμε αξιόπιστες και επίσημες μεταφράσεις σε έγγραφα συνταξιοδότησης & δικαιολογητικά από τους ασφαλισμένους πολίτες.

Οι μεταφραστές μας είναι εξειδικευμένοι με τους σχετικούς όρους και συνεργάζονται με τους δικηγόρους μας ώστε η μετάφραση να είναι σύμφωνη με το δίκαιο.

Οι μεταφράσεις των εγγράφων είναι επίσημες με αυξημένο κύρος, που αποτυπώνονται σε επίσημο έγγραφο με σφραγίδα και το γνήσιο της υπογραφής του αρμόδιου.

Μεταφράζουμε εκτός από έγγραφα και τα δικαιολογητικά για την απονομή της σύνταξης, τα οποία είναι η αίτηση του ασφαλισμένου για απονομή Κυρίας και Επικουρικής Σύνταξης, το πιστοποιητικό του εργοδότη, το ανάλογο πρακτικό Δ.Σ Απόλυσης ή Αποχώρησης, όλες οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, οι υπεύθυνες δηλώσεις κ.τ.λ.